Walne zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
20.03.2013 r.

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Żonkil Warszawa uprzejmie informuje, że na podstawie § 20 Statutu, zwołuje Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członkiń w dniu 20 marca 2013 roku (III środa) o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury "Działdowska" ul. Działdowska 6

Porządek obrad
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium - przewodniczącej i protokolantki
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2012 r
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
 8. Dyskusja i zapytania dotyczące sprawozdań rocznych
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012 r.
 10. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2013 - dotacje.
 11. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • a) zgłoszenie kandydatur
  • b) głosowanie tajne
  • c) ogłoszenie wyników wyborów
 12. Wolne wnioski - dyskusja
 13. Przyjęcie Protokołu Komisji Wnioskowej wraz z podjęciem uchwał.
 14. Zamknięcie obrad

Obecność obowiązkowa

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Barbara Cytrynowska